Česká republika   

 

 

Overené našimi zákazníkmi

Boli sme s drevorezbou nadmieru spokojní. Krásne vyrobená. Skláňame klobúk pred majstrom rezbárom. Ďakujeme. S pozdravom Bártovičovci.


Ďakujem za pekné drevené obklady .... sú nádherné !!! Petra
 

dobrá cena, kvalitný tovar, ochota, mínus že majú všetko na zákazku, inak odporúčam. Rado

 

Spoľahlivosť, odporúčam. Roman K.

 

 

              

   

foto galerie

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu Drdlík od našej spoločnosti

Martin Drdlik, so sídlom Hamry 72, Hlinsko v Č. 539 01, Česká republika, IČ 752 669 62, tel: +420 608 872 827, email: info@drdlik.sk. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským úradom v Hlinsku v Č. § 71 ods. 2 živnostenského zákona pre on-line obchod umiestnený na internetovej adrese www.drdlik.sk.

Kontaktná adresa: Martin Drdlik, so sídlom Hamry 72, Hlinsko v Č. 539 01, Česká republika

Telefónne číslo: +420 608 872 827

Kontaktný e-mail: info@drdlik.sk

 

 1. Všeobecné ustanovenia.

 

 1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
 3. Zákazníkom internetového obchodu drdlik.sk je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len " Kupujúci-spotrebiteľ ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len " Kupujúci-podnikateľ "). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako " kupujúci".
 4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.

 

 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí spravidla:

 1. má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 2. tovar je vhodný na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar obvykle používa;
 3. za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, keď Vám dodáme iný tovar, než ten, na ktorom sme sa dohodli;
 4. zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a
 5. nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.
 6. k Tovaru je prikladaný daňový doklad a k niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.
 7. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy.
 8. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 9. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

Ak ste podnikateľom, práva z chybného plnenia zakladá len chyba, ktorú mal tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare, hoci sa prejaví až neskôr. V prípade, že sa vada vyskytne v závislosti na porušení niektorej z našich povinností, patria Vám práva z chybného plnenia aj v takomto prípade.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Ak ste spotrebiteľom a chyba tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, to znamená, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

 1. Aká je záručná doba?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je pri veci podliehajúcej skaze uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do tohto dátumu. Berte, prosíme, na vedomie, že v prípade, že Vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovaru užívať, tj. Najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 

 1. Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, tiež § 2165 až 2174.

 1. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že vada tovaru existovala alebo sa predpokladá to, že existovala už pri prevzatí tovaru, patria Vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia.Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, patria Vám tieto práva z chybného plnenia:

 1. a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. b) odstránenie vady opravou veci;
 3. c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 4. d) odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že ak tak neurobíte, budú Vám patriť len tie práva, ktoré by Vám patrili pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode so nami.

Pokiaľ v primeranej lehote vadu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 1. a) odstránenie vady; alebo
  b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.

Berte, prosíme, na vedomie, že kým neuplatnite svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať Vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

 Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju dostali. To neplatí v prípade, že:
c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo
d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití;  Ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 1. Iba ak ste spotrebiteľ:

Ak sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (pri použitom tovare dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru), patria Vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

 1. a) právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:
 • tovaru počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané;
 • je vada neodstraniteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej vady. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na výmenu tovaru nemáte ani v prípadoch, keď je chybná len časť (súčiastky) tovaru.

 1. b) právo na výmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:
 • je chybná iba súčasť (súčiastka) tovaru;
 • je vada neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád.
 1. c) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že
 • nevyberiete právo na odstúpenie od zmluvy, výmenu chybného tovaru alebo súčasti tovaru alebo opravu tovaru;
 • nie sme schopní tovaru alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);
 • nenastolíme nápravu v primeranom čase, alebo v prípadoch, keď by Vám zaistenie nápravy pôsobilo značné problémy; alebo
 • vec má vadu, z ktorou sme zviazaní a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú.
 1. d) právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že
 • je vada neodstraniteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave;
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb;
 • nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
 • nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný.

 

 1. Ďalšie práva:
 2. Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní je potrebné ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.

 

 1. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovar z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. Chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršie reklamácie neúplnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

 1. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, môže Kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste a urýchliť tak vybavenia svojej reklamácie.

 

 1. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť tiež v príslušnom autorizovanom servise, Tovar môže kupujúci doručiť osobne alebo prepravnou službou. Zoznam autorizovaných servisov je uvedený v záručnom liste, prípadne ho predávajúci poskytne Kupujúcemu na vyžiadanie.

 

 1. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Pri krehkom Tovare by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej vady a správne kontaktné údaje Kupujúceho. V prípade, že sa jedná o veľké biele spotrebiče (práčky, chladničky, umývačky atď.), Je pohodlnejšie dohovoriť so servisným strediskom návštevu servisného technika priamo u Kupujúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo predajni www.drdlik.sk. Optimálny je originál dokladu o zakúpení Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:

- mechanickým poškodením Tovaru

- preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený,

- elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

- preukázateľne nesprávnym užívaním,

- užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,

- užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,

- preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,

- preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,

- ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

 

 1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, pri použitom Tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

 

 1. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za chybu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inú osobu na zodpovednosť Predávajúceho.

 

 1. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Batérie, akumulátor, tlačová hlava, lampa projektora), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí zohľadňovať skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým užívaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.

 

 1. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.

 

 1. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru obsahujúce údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

 

 1. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?
 2. Práva z chybného plnenia Vám nepatria, ak:
 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste vadu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.
 1. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 • vady použitej veci zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

 

 1. Práva z vád Tovaru
 2. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.

 

 1. Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bol Tovar v čase pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom chýb.

 

 1. Ak Kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by náprava pôsobila značné ťažkosti Kupujúcemu - spotrebiteľovi.

 

 1. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatria, ak predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovar upozornil, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

 

 1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď mu je odovzdané alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. NOZ V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.

 

 1. Pokiaľ má vadu tovar, ktorý bolo predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou zohľadňujúcou jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, má Kupujúci-spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

 

 

 1. Záručná doba
 2. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovar, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejaví vada Tovaru v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade kúpy už použitého Tovaru je obdobie uplatnenia práv z chybného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-podnikateľa je záručná doba dvanásť mesiacov.

 

 1. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.

 

 1. Ak má zakúpený Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky je vyznačený v doklade o uvedení Tovaru do prevádzky, ktorý dostane Kupujúci. Počiatok záručnej doby sa tak odsúva iba v prípade, že sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky. Ak nie je splnená ktorákoľvek z nich, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci.

 

 1. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie:

 • v prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru;
 • v sídle našej spoločnosti;

 

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu kontaktnú adresu:

Adresa pre doručovanie:

Martin Drdlik

Sobíňov 245

Sobíňov 58262

Česká republika

info@drdlik.sk

+420 608 87 28 27

Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote. Pri reklamácii Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) Vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite, prosíme, na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

 

 1. Odmietnutie prijatia do reklamácie
 2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovar do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru tiež v prípade, že tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

 

 1. Z dôvodu bezpečnosti pri prevážaní Tovaru a ďalšej manipulácii je predávajúci oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru tiež v prípade, že z neho nie je odstránený motorový olej a benzín.

 

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.5.2018 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
Novinky z nášho blogu

Montážní návod pro krytinu EUREKO DDS II
15.11.2021
Montážní návod pro krytinu EUREKO DDS II
Vše o montáži plastové střešní krytiny EUREKO DDS II na jednom místě. čítať celé
Inšpirácia od zákazníkov: Drevený obklad WODEWA VINTAGE
03.09.2021
Inšpirácia od zákazníkov: Drevený obklad WODEWA VINTAGE
Nie je nutné obkladať iba jednu stenu v dome. Dreveným obkladom môžete obložiť hneď niekoľko stien ako je tomu napríklad u tejto realizácie, kde majit... čítať celé
Ako sa vyrába drevený šindeľ? Je to zaujímavá a tradičná metóda
26.07.2021
Ako sa vyrába drevený šindeľ? Je to zaujímavá a tradičná metóda
Uvažujete o využití tradičných drevených šindľov pre pokrývku vašej strechy? Táto metóda patrí k letami overeným a rad ľudí nedá na drevené šindle dot... čítať celé
Premeňte svoju záhradu vďaka originálnym záhradným doplnkom
06.04.2021
Premeňte svoju záhradu vďaka originálnym záhradným doplnkom
Záhrada má byť nielen miestom, ktoré je praktické pre pestovanie zeleniny, ovocia a pre odpočinok, ale aj miestom, kde sa vám dobre zostáva, pretože j... čítať celé
Čo takto zľava 3 % na Váš budúci nákup?
Novinky Vám pošlem maximálne 1 x mesačne a žiadny spam. Sľubujem! Prihláste sa, aby ste mali prehľad o najnovších ponukách.

wodewa drevené obklady na stenu drdlik

drdlik

Staňte sa naším fanúšikom  instagram drdlik

Sledujte nás na Instagramu a pochváľte sa !  #instagramdrdlik

fotogalerie dřevěné obklady na zeď drdlik

   Trvalá udržateľnosť

             drdlik                                      

Informačná povinnosť  ¦  Ochrana osobných údajov ¦  Právo na odstúpenie od zmluvy ¦  Všeobecné obchodné podmienky ¦  Mapa stránek

Copyright © DRDLIK.sk 2015 - 2021. Všetky práva vyhradené.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

TO JSME MY

Drdlík šindelárna- výroba šindle, drevených obkladov na stenu, plastový Šindel EUREKO

Kontakty
Logo
Martin Drdlík
(Po-Pá 7:00-14:00)
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Copyright © DRDLIK.sk 2015 - 2021. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk