Powered by Smartsupp

I. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
3. Zákazníkom internetového obchodu www.drdlik.sk je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci-spotrebiteľ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci".
4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.II. zodpovednosť Predávajúceho

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
- má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
- sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
- vec odpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
- je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
- vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Ku Tovar je prikladaný daňový doklad a k niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.III. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru

1. Zjavné poškodenie Tovar alebo jeho obale pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovar a kompletnosť jeho príslušenstva.
2. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovar okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovar z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. Chýbajúce príslušenstvo) malo Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršie reklamácie neúplnosti Tovar alebo vonkajšieho poškodenia Tovar nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
3. Reklamáciu Tovar môže Kupujúci-spotrebiteľ uplatniť osobne vo všetkých pobočkách Predávajúceho alebo reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou na adresu: Martin Drdlík, Sobíňov 245, 58262.
4. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, môže Kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste a urýchliť tak vybavenia svojej reklamácie.
5. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť tiež v príslušnom autorizovanom servise, Tovar môže kupujúci doručiť osobne alebo prepravnou službou. Zoznam autorizovaných servisov je uvedený v záručnom liste, prípadne ho predávajúci poskytne Kupujúcemu na vyžiadanie.
6. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. U krehkého Tovar by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje Kupujúceho. V prípade, že sa jedná o veľké biele spotrebiče (práčky, chladničky, umývačky atď.), Je pohodlnejšie dohovoriť so servisným strediskom návštevu servisného technika priamo u Kupujúceho.
7. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo predajni www.drdlik.cz. Optimálne je originál dokladu o zakúpení Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.

8. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:
- mechanickým poškodením Tovar
- preukázateľne nedovolenými zásahy do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrené,
- elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
- preukázateľne nesprávnym užívaním,
- užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
- užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
- preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
- preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
- ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovar odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.
9. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovar predávaného za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovar za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú malo Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
10. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za chybu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inú osobu na zodpovednosť Predávajúceho.
11. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Batérie, akumulátor, tlačová hlava, lampa projektora), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí zohľadňovať skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým užívaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.
12. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iné platené Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytované ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.
13. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovar obsahujúce údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

IV. Záručná doba

1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovar, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejavia vada Tovar v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade kúpy už použitého Tovar je obdobie uplatnenie práv z chybného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-podnikateľov je záručná doba dvanásť mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovar v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.
3. Ak má zakúpené Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť . Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky je vyznačené v doklade o uvedení Tovar do prevádzky, ktorý dostane Kupujúci. Počiatok záručnej doby sa tak odsúva iba v prípade, že sú splnené všetky podmienky vyššie uvedené. Ak nie je splnená ktorákoľvek z nich, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci.

V. Práva z vád Tovar

1. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovar bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.
2. Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bolo Tovar v čase pred uplatnením reklamácie opravované najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom chýb.
3. Ak Kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by nápravy pôsobilo značné ťažkosti Kupujúcemu - spotrebiteľovi.
4. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovar upozornil, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
5. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď mu je odovzdaný alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. NOZ V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
7. Ak má vadu tovaru, ktoré bolo predané ako použité alebo bolo predaných so zľavou zohľadňujúci jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, má Kupujúci-spotrebiteľ miesto práva na výmenu Tovar právo na primeranú zľavu.

VI. vybavenie reklamácie

1. Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľmi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľmi.
2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil, alebo na jej zákazníckej telefónnej linke.
3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čisté v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamované chyby a / alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
5. Predávajúci pri prevzatí Tovar na reklamačné konanie nezodpovedá za dáta a informácie Kupujúceho, ktoré sú uložené na pevných diskoch, pamätiach či ďalších nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou Tovar preberaného k reklamácií, ani za prípadnú stratu takýchto dát a informácií.
6. Pri uplatnení reklamácie obdrží Kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim-spotrebiteľom požadovaný. Ak Kupujúci-spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, obdrží reklamačný protokol e-mailom.
7. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho (napr. Pri oprave veľkých kuchynských spotrebičov) je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
8. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Jedná sa najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

VII. Odmietnutie prijatia do reklamácie

1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovar do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistené alebo sú znečistené jeho súčasti.
2. Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovar tiež v prípade, že tovar nie je odovzdávané v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
3. Z dôvodu bezpečnosti pri prevážaní Tovar a ďalšie manipulácii je predávajúci oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovar tiež v prípade, že z neho nie je odstránený motorový olej a benzín.

VIII. Vyzdvihnutie Tovar z záručnej opravy

1. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslané na adresu Kupujúceho.
2. Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovar z záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 50 Sk za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovar.
4. Pri výdaji Tovar po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovar do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 22. apríla 2015 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Zdieľajte a získajte odmenu

Nakúpili ste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začnite nás sledovať na instagrame a pochváľte sa vašou realizáciou s hashtagem #instagramdrdlik. Získate od nás odmenu!